SAADPLAST PLASTİK ŞİRKETİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Formu Aydınlatma Metni

Şirketimiz tarafından kişisel verisi alınan Herkes, veri sorumlusuna başvurarak veya internet sitesinde bulunan veri sahibi başvuru formuyla kendisiyle ilgili;

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İstisnalar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını
ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından amamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik  aklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında  şlenmesi.

Cevap Verme Usulü

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi,
 • Orantısız çaba gerektirmesi,
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması,
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

Başvuru yöntemleri

Başvuru yöntemi Yazılı Eposta Faks
Başvuru adresi SAADPLAST
PLASTİK. İNŞ.
TUR. SAN VE
TİC. LTD. ŞTİ
körkün mah Rauf
denktaş cad No: 13/1
Oğuzeli / Gaziantep-Türkiye
info@saadplast.com.tr +90 342337 39 35
Başvuruda
gösterilecek bilgi
Zarfın/tebligatın
üzerine “Kişisel
Verilerin
Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
E-postanın konu
kısmına “Kişisel
Verilerin
Korunması Kanunu
Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Talebin üzerine
“Kişisel Verilerin
Korunması
Kanunu
Kapsamında Bilgi
Talebi”
Yazılacaktır.

İletişim ve kimlik bilgileriniz

Ad-soyad
Tc kimlik no
Telefon no
Mail adresi
Yerleşim yeri
Faks no
Şirketimiz ile ilişkiniz Müşteri
Çalışan
İş ortağı
Tedarikçi
Ziyaretçi
Eski çalışan
Çalışan adayı
Topluluk çalışanı
Diğer

Talep konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir. Bu kapsamda, Talebinizi yazarken Şirketimiz içerisinde temas etmiş olduğunuz departmanları belirtebilirseniz size daha hızlı destek olabiliriz.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğu şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliye gerektirmesi durumunda kişisel verileri koruma kurumu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekeceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim

Yanıtın eposta adresime gönderilmesini talep ediyorum
Yanıtın faks numarama gönderilmesini talep ediyorum
Veri sahibi Tarih
Ad-soyadı İmza
Scan the code