KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Giriş

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SaadPlast plastik tarafından hazırlanmıştır.
Aşağıda belirtilen bilgilerde gerektiğinde değişiklik yapılabilir. Herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda Güncel hali internet sitemizde yayınlanacaktır

1.Kişisel verilerin toplanma amacı

Kişisel verileriniz SaadPlast plastik faaliyetlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi, şirket
politikaları ve KVKK kanunu ile uyum içerisinde olmak hukuki sebebine dayanarak
alınmaktadır.

2. Kişisel veriler hangi yollarla toplanmaktadır

Şirketimiz tarafından Kişisel verilerin toplanma şekli genel olarak telefon, yazılı ve internet
ortamından olabilmektedir.

3. Kişisel verilerin işlenme amacı

Saadplast plastik tarafından alınan kişisel verilerin işlenme amaçları;

 •  Saadplast plastik faaliyetlerinin yürütülmesi
 •  Saadplast plastik insan kaynaklarını faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesinde
 •  Saadplast plastik internet sitesini geliştirmede
 •  Müşteri işlemlerinin yürütülmesinde
 •  Satın alma işlemlerinin yürütülmesinde

Amacıyla şirketimiz tarafından işlenmektedir

4. Kişisel veriler kimlere aktarılır

Şirketimiz tarafından alınan kişisel veriler, KVKK’nın belirttiği temel ilkelerin ve SaadPlast plastik faaliyetlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi için;

 •  İnsan kaynakları birimine
 •  Satış birimine
 •  İnternet sitemize(çerez politikamızı inceleyiniz )
 •  Muhasebe birimine
 •  Bankalara
 •  KVVK uygun olarak talep edildiğinde adli kurum ve kolluk kuvvetlerine aktarılır

5.Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Şirketimiz tarafından kişisel verisi alınan Herkes, veri sorumlusuna başvurarak veya internet sitesinde bulunan veri sahibi başvuru formuyla kendisiyle ilgili;

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 •  7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

5.1.İstisnalar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
  ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da fade
  özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

5.2.Cevap Verme Usulü

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi,
 • Orantısız çaba gerektirmesi,
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması,
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında daha detaylı bilgi için www.saadplast.com.tr internet sitemizde bulunan “ SaadPlast plastik kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası” ndan ulaşabilirsiniz

Scan the code