KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.Amaç

Saadplast plastik olarak özel hayatın gizliliğine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek ve KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır.

2.Kapsam

İşbu Politika’nın kapsamı dâhilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Ziyaretçiler-MisafirlerSaadPlast’in fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

Çalışanlar SaadPlast çalışanları
Çalışan adayları SaadPlast’a staj başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini SaadPlast’a erişilebilir kılan
gerçek kişiler
Eski çalışanlar SaadPlast ile iş ilişkisi sona eren eski çalışanlar
Tedarikçi-Tedarikçi adayları Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın SaadPlast tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
Müşteri-Müşteri adayları SaadPlast’a bir ürün ya da hizmetin sunulabilmesi için ham madde, ürün vs. sağlayan gerçek kişi üreticiler

3. Roller ve sorumluluklar

“Saadplast plastik kişisel verilerin korunması ve işlenmesi Politikası’na uygun hazırlanan, prosedür, kılavuz, standart ve eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında, SaadPlast plastik İK Birimi tavsiye kaynağı ve sorumlu olacaktır. SaadPlast plastik genelindeki tüm çalışanlarımız, misafirler, ziyaretçiler, “SaadPlast plastik KVK Politikası” na uyum ile birlikte, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde, SaadPlast plastik ile iş birliği yapmakla yükümlüdürler.

4.Tanımlar

Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim hale getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Aday Stajyerler Saadplast ’a staj başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini SaadPlast Plastik’e erişilebilir kılan gerçek kişiler
Çalışan adayı Saadplast ’a iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Saadplast ’a erişilebilir kılan gerçek kişiler
Çalışan Saadplast ’a bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişiler
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
TCK 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Sahibi Başvuru Formu Saadplast plastik bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumluları Sicili Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili

5. Politika esasları

5.1.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin SaadPlast plastik tarafından benimsenen temel İlkeler

KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir
Şirketimiz tarafından Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
  Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak,kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
  Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
 • Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme
  Şirketimiz tarafından kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için
  gerektiği kadar işlenmektedir.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
  Şirketimiz, kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili ve mevzuatta öngörülen veya veri
  işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

6. SaadPlast plastik Kişisel verileri işleme prosedürü

Şirketimiz, kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

6.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz tarafından alınan Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel
verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfasi

6.2.Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

 • Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır
 • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
  tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
  aranmaksızın işlenebilir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

7.Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategorizasyon

Kişisel Veri Kategorisi Açıklaması İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi
Kimlik bilgisi Ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve SGK numarası ile sınırlı olmamak kaydıyla; ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler Çalışan Adayları, çalışanlar
İletişim bilgisi Telefon numarası, adres, email, faks numarası, websitesi, sosyal medya hesapları gibi bilgiler, Müşteriler, Aday Müşteriler Çalışan Adayları, çalışanlar Ziyaretçiler, Tedarikçiler,
Müşteri işlem bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler Müşteriler
Tedarikçi-aday tedarikçi Ürün ya da hizmetin sunulabilmesi için gereken bilgiler Tedarikçi, Aday Tedarikçi
Çalışan Aday Bilgisi Saadplast çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya Çalışan Adayları
Çalışan Aday Bilgisi Saadplast çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya SaadPlast ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler. Çalışan Adayları
Aday Stajyer Bilgisi Saadplast stajyeri olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda stajyer adayı olarak değerlendirilmiş veya SaadPlast ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler Stajyer Adayları
Güvenlik Bilgisi SaadPlast tarafından güvenlik amacıyla kamera kaydı yapılması ve kayıtların tutulmasına ilişkin kişisel veriler, Ziyaretçiler, çalışanlar
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası kapsamında işlenen kişisel veriler Müşteriler, Tedarikçiler,çalışanlar
Özel Nitelikli Kişisel Veri KVK Kanunu’nun 6.maddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Kan grubu, sağlık bilgileri, din özel nitelikli veri sayılır
Tedarikçiler, Ziyaretçiler, çalışanlar

8.Kişisel verilerin “SaadPlast plastik kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası” na ve KVKK uygun olarak aktarılması

Şirketimiz tarafından alınan verilerin aktarımında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

8.1.Kişisel verilerin yurtiçine aktarılması

Şirketimiz tarafından alınan kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtiçine aktarılamaz.
Kişisel veriler;

 • KVKK kanununun 5. maddenin ikinci fıkrasında,
 • Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, KVKK kanunun 6.maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde açık rıza aranmaksızın aktarılır

8.2.Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması

Şirketimiz tarafından alınan kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz.
Kişisel veriler;

 • KVKK 9. maddenin 2. ve 5. fıkralarında belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

9.Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

Şirketimiz kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan ve ilgili mevzuatın izin verdiği süre kadar muhafaza eder daha sonra süresi dolan veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir

10.Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

10.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

Saadplast plastik kişisel verileri korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verileri koruma altına almıştır.
Bu amaçla;

 • Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemleri alır,
 • Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapar,
 • Saadplast plastik bünyesinde işlenmekte olan verilere erişim sınırlandırılır,

10.2.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

 • KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
 • KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç prosedürlerin hazırlanması

11.Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine şirketimiz veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanuna dayanak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

12. Kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yükümlülükler

12.1.Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır.
Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

 • Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin unvanı,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel veri sahibinin hakları

12.2.Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesinden sorumlu birimin tespiti

Şirketimiz tarafından alınan kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliğinden sorumlu birim insan kaynaklarından veri sorumlusu olarak belirlenen kişidir.

12.3.Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü

Saadplast plastik, KVK Kanunu’nun 16. maddesine ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri Sorumluları Sicili ’ne kaydolmuştur.

12.4.Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

Şirketimiz bünyesinde Veri sorumlusu;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 • Kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
 • Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 • Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir

13.Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Şirketimiz tarafından kişisel verisi alınan Herkes, veri sorumlusuna başvurarak veya internet sitesinde bulunan veri sahibi başvuru formuyla kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

13.1.İstisnalar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü  üzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt  ükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik

13.2.Cevap Verme Usulü

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi,
 • Orantısız çaba gerektirmesi,
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması,
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması,
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Bu belge SaadPlast plastik yönetim kurulu tarafından onaylanıp SaadPlast plastik internet sitesinde yayımlanmıştır.

Scan the code